list of personnel

From Wiki

Jump to: navigation, search

Names acquired from the original manual of the game.

 • Executive Producer
  • Natoshi Zin
 • Main Programmer
  • Elichi Hasegawa
 • Programmer
  • Toshio Simada
  • Hiroyuki Arai
 • Animation Supervisor
  • Yasuyoshi Karasawa
 • Animation designer
  • Mitsuhiro Okamura
 • Character designer
  • Sakumi Watanabe
 • Scenario writer
  • Toshyiya Kimura
  • Shinichiro Nishida
 • Other staff
  • Myuki Wake
  • Shinichi Komai
  • Masashi Moriya
  • Junji Izaki
  • Yuko Takahashi
  • Toshiki Hirota
  • Taku Ichinose
  • Noriaki Yoshikawa
  • Nobuo Takemasa
 • Music and sound effects
  • SOUND KID'S Corp.
 • Sound Effect Programmer
  • Yasushi Kawakami